+421 907 547 358 | +421 905 488 722       
KONTAKT
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BOGOMOTOR S.R.O

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť

BoGomotor, s. r. o.
Horné Držkovce 166

956 54 Veľké Držkovce
IČO5108709 0

(ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.usmotors.sk (ďalej len „systém“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a kompetencie predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1) Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Predmetné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu ako zmluvy na diaľku a na všetky vzťahy z nich vyplývajúce.
2) a) Objednávka kupujúceho predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie objednávky. Od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
3) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých registračným formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
4) Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
5) Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
6) Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, doporučujeme však aspoň deň vopred. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky, meno a email resp. kontakt. Ak bude potrebné opakovať dodanie tovaru z dôvodu nedostupnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že kupujúci použil ako formu platenia "platba na účet spoločnosti", predávajúci vráti finančné prostriedky bankovým prevodom na účet kupujúceho a to do 7 dní. V ostatných prípadoch je potrebné, aby kupujúci uviedol číslo účtu a názov banky, pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.
7) Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
8) Doba platnosti akčnej ponuky- všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Predaj tovaru do zahraničia
Našli ste na našej stránke výrobok, ktorý by ste si chceli kúpiť, ale momentálne sa nachádzate alebo žijete v zahraničí. Naším úsilím je vyhovieť želaniam všetkých zákazníkov bez ohľadu na miesto dodania tovaru. V prípade, že je to mimo územia SR, riešime platobné a dodacie podmienky individuálne v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.
V prípade nákupu zo zahraničia mimo EU sa postupuje individuálnym spôsobom. Pri takomto nákupe v bode prepráv je nutné poznamenať, špeciálne pri nepredvídateľných nákladoch, ktoré vznikajú preclením tovaru v krajine doručenia a iné náklady spojené s dovozom tovaru, ktoré odosielateľ ani prepravca nevedia určiť vopred, tieto znáša príjemca, pokiaľ sa nedohodne inak.

Možnosti platby
• prevodným príkazom na účet predávajúceho v Prima Banke a.s.
• dobierkou
• osobný odber

Doprava a dodacie podmienky
Dôležitou informáciou pre zahraničných zákazníkov je cena za dopravu. Táto suma je určovaná individuálne v závislosti od celkovej ceny objednávky, veľkosti, hmotnosti, objemu a miesta dodania tovaru. Túto informáciu vám, samozrejme, vieme poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou. V prípade, že tieto dodacie podmienky akceptujete, nebráni nám už nič v úspešnej realizácii obchodu. Tovar zasielame prostredníctvom slovenskej pošty https://cennik.posta.sk/

Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné
1) Predávajúci je povinný realizovať objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, zvyčajne expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, je predávajúci oprávnený stornovať objednávku v súlade s bodom 8. tohto článku obchodných podmienok.
2) Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upovedomený emailom.
3) V prípade, ak si kupujúci ako formu dodania tovaru nezvolí možnosť "osobný odber", bude mu tovar na základe jeho výslovnej požiadavky uvedenej v objednávke dodaný formou doručenia na ním uvedenú adresu. Za účelom splnenia takejto jeho požiadavky pritom kupujúci poveruje predávajúceho, aby mu dodanie ním objednaného tovaru zabezpečil prostredníctvom zásielkovej služby.
4) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
5) Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je potrebné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytok tovaru bude vyexpedovaný, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník uhradí poštovné za obidve zásielky.
6) Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený zásielkovou službou. Ku každej zásielke bude priložený záručný list a návod. Faktúra bude zaslaná na Vami uvedenú emailovú adresu. Tovar nadštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg Vám bude dodaný spôsobom, ktorý bude s Vami odsúhlasený osobitne.
7) Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Nedoručené zásielky
1) Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne do 7. dní od odoslania správy.
2) Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, účtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
3) Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
4) Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.
5) Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne BoGomotor s.r.o. a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

1) Pokiaľ kupujúcí odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje se od začiatku aj každá doplňková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
2) Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
3) Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
• Uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt, bogoautomoto@gmail.com e-mailom na adrese alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy; uviesť v písomnom odstúpení od zmluvy číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu a svoje číslo účtu či adresu pre vrátenie peňazí.
• Pred samotným odstúpením odporúčame kontaktovať predávajúceho telefonicky a dohodnúť potrebné náležitosti ohľadom vrátenia tovaru.
• Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tento na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, uvedenú v sekcií "Kontakt". Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar zasielajte prosím späť:
• podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale,
• nepoužitý,
• nepoškodený,
• kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
• spolu s dokladom o kúpe.
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
• Tovar, odporúčame poslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
• V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete tu, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
4) Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu.

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je BoGomotor, s. r. o.
Horné Držkovce 166
956 54 Veľké Držkovce
IČO5108709 0

2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Horné Držkovce 166
email: bogoautomoto@gmail.com
telefón:0907 547 358
3. Osobnými údajmi sú najmä všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
• plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov ) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
• Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
• Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

1. Správca uchováva osobné údaje:
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu ).
• po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby
2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
• právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
• právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
4. Tieto zásady sme zapracovali tiež do našich všobecných obchodných podmienok.
5. V prípade záujmu sú Vám k dispozícií tiež odkazy na GDPR, zákon o ochrane osobných údajov, ako i stránku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
6. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Odkazy:
1. Zákon o ochrane osobných údajov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525
2. GDPR:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
3. Často kladené otázky (FAQ):
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/casto-kladene-otazky-k-nariadeniu-zakonu-c-182018-z-z

Uvedené podmienky sú platné od: 25.5.2018

Reklamačný poriadok internetovej predajne BoGomotor s.r.o.
V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

REKLAMÁCIE
Reklamačný poriadok spoločnosti BoGomotor, s.r.o. ,
1. Všeobecné ustanovenia
• Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode www.usmotors.sk( ďalej len predávajúci ).
• Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí
• Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
• V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 0917961386 alebo e-mailom na adrese bogoautomoto@gmail.com

3. Záručná doba a záručné podmienky

• Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
• Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
• Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
• Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.
• Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
• Záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
• Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
• Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
• Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim BoGomotor je [Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok č. 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava] www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
• Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line.

4. Zasielanie tovaru na reklamáciu
Pokiaľ sa na Vašom výrobku vyskytla závada, ktorá bráni v jeho ďalšom použivaní, je potrebné ohlásiť nám reklamáciu.
BoGomotor, s. r. o.
Horné Držkovce 166
956 54 Veľké Držkovce

1) Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o pripravenosti tovaru k opätovnému prevzatiu po jeho oprave.
2) O priebehu vybavovania reklamácie je možné sa informovať u nášho pracovníka alebo e-mailom na adrese bogoautomoto@gmail.com
3) Bezodkladne v deň Vášho odoslania, najneskôr však do 24 hodín od obdržania reklamačného formulára potvrdíme na Vašu zadanú emailovú adresu prijatie Vášho ohlásenia Vašej reklamácie.
4) Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe


1. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom a následne mu bude zaslaný e-mailom Reklamačný protokol o vybavení reklamácie.
2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1) doručenie reklamovaného tovaru
2) doručenie vyplneného reklamačného listu
3) kópia dokladu o nákupe

• Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
• Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, výmena za nový kus, alebo vrátenie peňazí.
• O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom aj doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.
• Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
• Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
• Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
• Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim BoGomotor s.r.o. je [Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok č. 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava] www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

6. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku, podľa dohody s kupujúcim

7. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Záverečné ustanovenia Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci v deň odoslania objednávky akceptuje platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.


usmotors.sk © 2018